Jeden statečný rytíř, Albrecht z Bogenu, pojal úmysl vystavět na Šumavě hrad. Při svém putování zbloudil a dostal se do mokřin nynější říčky Volyňky. Kolem byl hluboký les a znavený rytíř usnul v mechu. Tu mu přišel zvláštní sen: Mohutný jelen se zářícím křížem mezi parohy stojí před ním a vážně mu hledí do očí. V témže okamžiku rytíř procitl a zjistil, že to není sen. Vyskočil a na zvíře vystřelil. Poraněné zvíře ubíhalo a muž jej pronásledoval až k jednomu silnému prameni, z něhož jelen začal pít. Potom vyběhl po skalách nad pramenem a na nepřístupném místě mocně zatroubil. Sotva utichla ozvěna, otevřela se skála a zvíře zmizelo uvnitř. Když se skála opět zavřela, sesypalo se kamení dolů a zavalilo onen pramen. Když rytíř sám vystoupal na vrchol, spatřil ke své nemalé radosti před sebou údolí se zelenou pastvinou. I rozhodl se zde vystavět pevný hrad. Nazval jej Winberg, což bylo odvozeno od německého slova „win“, které značilo tenkráte pastvinu. Později se hradu začalo říkat Winterberg – Zimní hrad. A na místě onoho pramene stojí dnes dům s jelení hlavou.

Prameny a literatura

 • Willibald Böhm in Mein Böhmerwald, Ročník 11, Číslo 2

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Vimperk
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský